Mức tiền ăn của trẻ

Tháng Mười Hai 23, 2019 9:24 sáng

Nhà trường thông báo tới tất cả các bậc phụ huynh. Sau khi lấy ý kiến của tất cả các bậc phụ huynh nhà trường đã tổng hợp kết quả và nhà trường đi đến thống nhất. Từ tháng 1/2020 nhà trường thu tiền ăn của trẻ là 18.000đ/ngày.

                                                                                                                                                                                                                      T/M NHÀ TRƯỜNG                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hạ