Ke hoach tuan 4 thang 2

Tháng Hai 22, 2021 3:17 chiều
Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai22/2 Giao ban     BGH+ TTCM
Thứ ba23/2 Báo cáo tháng BGH
Thứ tư24/2 Thăm lớp BGH+ GVCN
Thứ năm25/2 Thăm lớp BGH
Thứ sáu26/2 Kiểm tra bếp nuôi BGH
Thứ bảy27/2 Sinh hoạt chuyên môn TTMG+ GV