Kế hoạch tuần 2

Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 8/10 Giao ban     CBGV Thứ ba 9/10 Kiểm tra lại phần mềm phổ cập P.Hiệu trưởng

Kế hoạch tuần 2 tháng 9

Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai10/9 Giao ban     CBGV Thứ ba11/9 Đón tiếp các trường về duyệt KH năm học BGH Thứ tư12/9 Rà soát phổ cập P.Hiệu trưởng Thứ năm13/9 Thăm lớp Hiệu…

kế hoạch tuần từ 7/5 đến 12/5

Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 7/5 Giao ban     CBGV Thứ ba 8/5 Thăm lớp CBGV Thứ tư 9/5 Họp Hiệu trưởng   Hiệu trưởng Thứ năm 10/5 Thăm lớp PHT+ TTMG Thứ sáu 11/5 Tập huấn CNTT PHT+ GV