kế hoạch tuần từ 7/5 đến 12/5

Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 7/5 Giao ban     CBGV Thứ ba 8/5 Thăm lớp CBGV Thứ tư 9/5 Họp Hiệu trưởng   Hiệu trưởng Thứ năm 10/5 Thăm lớp PHT+ TTMG Thứ sáu 11/5 Tập huấn CNTT PHT+ GV